WERKWIJZE

Hulpverleningsscyclus


A. Aanmelding (vrijwillig en rechtstreeks)

B. Intakegesprek en strategiebespreking

C. Onderzoeksfase (indien nodig)

D. Adviesfase

E. Handelingsplan en interventie/begeleiding 

F. Voortdurende evaluatie

Hoe gaan we te werk?

A. Aanmelding


Praktijk Sterkerwijs is gericht op eerstelijnshulpverlening. Dit betekent dat u zelf vrijwillig contact kan opnemen met mij. Dit kan via het contactformulier, via social media of telefonisch. Ik contacteer u dan zo spoedig mogelijk. U heeft geen medisch voorschrift of doorverwijzing van de arts nodig. Er is op dit moment nog geen wachtlijst waardoor u onmiddellijk terecht kan voor een afspraak.

D. Adviesfase


Na het onderzoek hebben we samen een adviesgesprek waarbij we de resultaten van het onderzoek toelichten alsook advies geven. Dit advies kan gericht zijn op bepaalde omgevingsaanpassingen, maar ook op begeleidingen van het kind of ondersteuningsgesprekken met de ouders.


 Jullie zijn uiteraard vrij om zelf te beslissen wat jullie met het advies doen en of jullie bij Praktijk Sterkerwijs verdere begeleiding wensen.


Na elk onderzoek ontvangt u een uitgebreid onderzoeksverslag waarin u alle resultaten kan terugvinden.

B. Intakegesprek en strategiebespreking


Om een goede en efficiënte hulpverlening mogelijk te maken starten we steeds met een intakegesprek met ouder(s) en/of kind (vanaf 12j). Tijdens dit gesprek is het de bedoeling dat we een volledig beeld van de moeilijkheden krijgen alsook van de ontwikkeling van het kind. Op het einde van dit gesprek wordt er in samenspraak met u bepaald wat het verdere traject zal zijn. Dit gesprek is noodzakelijk om een efficiënte hulpverlening en een aanpak op maat mogelijk te maken.

E. Handelingsplan en interventie/begeleiding


Indien jullie samen met ons beslissen om individuele begeleiding van het kind op te starten, wordt er een handelingsplan opgesteld voor het kind. Hierin zijn de doelstellingen opgenomen waaraan gewerkt zal worden tijdens de begeleidingen. 


Er kan op voorhand moeilijk worden bepaald hoeveel sessies nodig zullen zijn voor uw kind omdat elk kind anders is maar ik streef steeds naar een kortdurende efficiënte begeleiding. Weet alvast dat u zelf steeds vrij bent om te bepalen wanneer de hulp stopgezet wordt. Ook de frequentie van de sessies kan u zelf bepalen, al zal hierin steeds advies worden gegeven door de orthopedagoog. 


Uiteraard zijn er ook ondersteuningsgesprekken mogelijk met de ouders. Dit wordt soms gecombineerd met individuele begeleiding van het kind om zo de volledige situatie te ondersteunen.

C. Onderzoeksfase (indien nodig)


Op het einde van het intakegesprek bepalen we samen of handelingsgericht onderzoek aangewezen is. Indien dit het geval is, wordt het onderzoek uitgevoerd bij een volgende afspraak. Dit kan bestaan uit de afname van testmaterialen, vragenlijsten, gesprekken, observaties etc. De duur van dit onderzoek is afhankelijk van de aard van het onderzoek. Er wordt steeds op maat en in samenspraak bepaald wat er nodig is.

F. Voortdurende evaluatie


Na elke begeleiding wordt er kort aan de ouder uitgelegd aan welke doelstelingen en op welke manier er is gewerkt tijdens de sessie. Op die manier heeft u als ouder ook zelf een zicht op wat er tijdens een begeleiding gebeurt en kan u uw kind thuis mee ondersteunen. We kunnen zo de evolutie van het kind van dichtbij opvolgen. 


Wanneer we merken dat er een groei/positieve verandering merkbaar is, wordt de frequentie van sessies vaak afgebouwd om zo de verandering zelf te leren volhouden.

Extern overleg (op locatie) en vertrouwelijkheid (beroepsgeheim)


Indien gewenst is er steeds overleg mogelijk met andere hulpverleners van uw kind of met de school. Dit kan via e-mail en telefonisch, via een heen-en-weer schrift, maar zeker ook door overleg op locatie. Soms vinden we het aangewezen contact op te nemen met externen. Dit zal echter enkel gebeuren wanneer u hiervoor toestemming heeft gegeven. Wij zullen nooit contact opnemen met andere partijen of verslagen doorsturen zonder uw mede weten en toestemming. U kan zelf ook aangeven wanneer u extern overleg wenst.

 

Ik ben als klinisch orthopedagoog gebonden aan de wettelijke regels van het beroepsgeheim. Als lid van de vereniging voor orthopedagogen moet ik ook de deontologische code voor klinisch orthopedagogen nauwgezet volgen. Privacy is een zeer belangrijk aspect in deze hulpverlening. Voor meer informatie hierover mag u steeds contact opnemen.